1. Objednanie tovaru – uzavretie kúpnej zmluvy

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a to spoločnosťou Závesovo s.r.o., IČO: 54110106, so sídlom Letná 7, 04001 Košice (ďalej ako „Predávajúci“) a zákazníkom (ďalej ako „kupujúci“) pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom tohto internetového obchodu. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho.
1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci, na základe ktorej Predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. V prípade nejasností má Predávajúci, právo kontaktovať kupujúceho prostredníctvom ním zadaných údajov, a preto je v záujme kupujúceho poskytnúť pravdivé údaje:
a) spôsob doručenia
b) identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo),
c) špecifikácia objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru, rozmer, farba a pod.) a jeho množstvo (t.j. počet objednaných kusov),
d) cena a spôsob platby za tovar,
e) miesto dodania tovaru.

1.3 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.4 Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke, ktorú prevádzkuje Predávajúci je len katalógom dodávaného tovaru na zákazku a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Každá zo zákaziek je osobitá a vypracovaná presne pre klienta. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe dopytu kupujúceho.
1.5 Obrázky nachádzajúce sa v tomto internetovom obchode sú reálne, avšak fotené pod umelým svetlom, ktoré najdôveryhodnejšie simuluje realitu, no nemusí 100% odrážať skutočnosť. Z uvedeného dôvodu sa zakúpený tovar môžu líšiť od obrázku odtieňom farby a to aj v dôsledku nastavení vo vašom počítači. Pre elimináciu vzniknutých nedorozumení sme pripravený na požiadanie zákazníka odoslať vzorky materiálu, z ktorého bude tovar zhotovený.
1.6 Pri tovare upravovanom na mieru pre Kupujúceho (napr. úprava rozmerov a šitie záclon a závesov) je tolerancia rozmeru šírky a dĺžky 3%.

 1. Odstúpenie od zmluvy

2.1 Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak ale pokiaľ nižšie nie je uvedené inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, nakoľko predmetom zmluvy je tovar vyhotovený na mieru podľa požiadaviek spotrebiteľa.
2.2 Odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu je možné do 12 hodín od zadania objednávky.
2.3 Odstúpenie do zmluvy po 12 hodinách od zadania objednávky až do momentu odoslania tovaru na adresu spotrebiteľa je spojené so sankciou 45% z kalkulácie hodnoty tovaru. Táto sankcia bude automaticky odpočítaná od zálohy, ktorú spotrebiteľ uhradil Predávajúcemu. Zvyšok zálohy bude bez zbytočného odkladu vrátený spotrebiteľovi.
2.4 Odstúpenie od zmluvy po odoslaní tovaru spotrebiteľovi nie je možné a aplikuje sa ustanovenie 2.1 tohto článku.

 1. Záloha

3.1 Predávajúci si vyhradzuje právo žiadať od kupujúceho zálohu za tovar v prípadoch ak
a) hodnota objednávky presahuje 300 eur,
b) je objednaný tovar mimoriadne špecifický.
3.2 Výška zálohy je vo výške 50% hodnoty objednávky, ak sa Predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak.

 1. Práva a povinnosti predávajúceho

4.1 Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky potvrdenej Predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, rozmere a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list, daňový doklad).
4.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 1. Práva a povinnosti kupujúceho

5.1 Kupujúci je povinný:
a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

 1. Kúpna cena

6.1 Uvedené ceny sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov alebo pri výraznom náraste inflácie. Dokladom o predaji je daňový doklad, ktorý je pripojený ku každej zásielke, a dodací list. K cene tovaru je pripočítané poštovné podľa voľby doručovacej služby.
6.2 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.4 V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
6.5 V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar zaslaní na ním uvedenú adresu, Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy. Zmluvná pokuta za neoprávnené neprevzatie tovaru je vo výške 50% hodnoty objednávky a na jej úhradu bude použitá záloha.

6.6 Darčekové poukazy a zľavové kódy.
6.6.1 Kupujúci môže pri tvorbe objednávky zadať kódy obsiahnuté na zakúpených darčekových poukazoch a zľavové kódy poskytované Predávajúcim v súlade s ich pravidlami.

6.6.2 Ak nie je Predávajúcim výslovne uvedené inak, darčekové poukazy ani zľavové kódy:

 • nie je možné uplatňovať opakovane;
 • nie je možné vzájomne kombinovať;
 • nie je možné použiť na nákup ďalších poukazov.
 • Hodnota uplatnených darčekových poukazov / zľavových kódov sa rovnomerne rozpočítava medzi všetky kusy tovaru v objednávke, na ktorú bol darčekový poukaz / zľavový kód uplatnený, v prípadoch tovaru, kedy je možno takýto poukaz / zľavový kód uplatniť.

6.6.3 Zľavové kódy navyše nie je možné uplatňovať na tovar vo výpredaji, ibaže Predávajúci výslovne uvedie inak.

6.6.4 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru Kupujúcim Predávajúcemu zakúpeného na základe zľavového kódu alebo darčekového poukazu, má Kupujúci nárok na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru skutočne uhradil peňažnými prostriedkami, pričom zľava bude uplatnená v rámci prvej vratky tovaru. V prípade darčekového poukazu ďalej vystaví Predávajúci nový darčekový poukaz v zodpovedajúcej hodnote. Predávajúci však môže rozhodnúť o tom, či a v akej hodnote vystaví kupujúcemu nový zľavový kód.

6.6.5 Všetky darčekové poukazy alebo zľavové kódy majú obmedzenú dobu platnosti a to maximálne na jeden rok od zaúpenia / obdržania, pokiaľ nie je na poukaze / zľavovom kóde uvedená iná doba platnosti. Kupujúci je oprávnený darčekový poukaz alebo zľavový kód použiť iba pred uplynutím doby platnosti. Predávajúci neposkytuje peniaze, ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

6.6.6 Darčekový poukaz ani zľavový kód nemožno vymeniť za peniaze. V prípade, že Kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu ako je hodnota darčekového poukazu alebo zľavového kódu, nemá nárok na doplatenie hodnoty darčekového poukazu alebo zľavového kódu ani na nový darčekový poukaz alebo zľavový kód na zvyšok hodnoty pôvodného uplatneného darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

6.6.7 V prípade, že darčekový poukaz alebo zľavový kód bude uplatnený v rozpore s pravidlami pre použitie predmetných darčekových poukazov a zľavových kódov, má Predávajúci právo takto uplatnený darčekový poukaz alebo zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

 1. Poštovné a balné

7.1 Poštovné pre každú vybavenú objednávku zaslanú dobierkou sa spravuje platným cenníkom Slovenskej pošty Za príplatok je po telefonickom dohovore možné zvoliť si aj iný spôsob dopravy.

 1. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

8.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
8.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 1. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

9.1 Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
9.2 Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov.
9.3 V prípade oprávnenej reklamácie, keď Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u Predávajúceho, dopraví Predávajúci opravený tovar Kupujúcemu na vlastné náklady.
9.4 K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru – faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. vrátane všetkých komponentov aj poškodených, manuálov, prípadne iného príslušenstva a pod.
9.5 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
9.6 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu na adrese Predávajúceho.
9.7 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
9.8 Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie a vybaviť ju najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.
9.9 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
9.10 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný, obdobný s porovnateľnými technickými parametrami, porovnateľnou technickou kvalitou, farbou a cenou.
9.11 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
b) nepredložením tovaru, ktorý je predmetom reklamácie
c) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
d) uplynutím záručnej doby tovaru,
e) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
f) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
g) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
h) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
i) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
j) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
k) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, elektromagnetickým poľom, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
l) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,

 1. Osobné údaje a ich ochrana

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a mailovú adresu.
10.3 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (Zrušenie objednávky)

11.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve

12. Alternatívne riešenie sporov

12.1 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na zavesovo@gmail.com) v nasledujúcich prípadoch:

 • ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu,
 • ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

  12.2 Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) Podľa zákona 391/2015 Z.z. alternatívnom riešení sporov prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky alebo prostredníctvom platformy na riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  12.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.
  12.4 Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

  13. Záverečné ustanovenia

13.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke.
13.2 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
13.3 V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu do dňa doručenia tovaru predávajúcemu.
13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
13.5 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi Predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.
13.6 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
13.7 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal v celom rozsahu s nimi súhlasí.
13.8 Orgán dohľadu a dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk